OBCHODNÉ PODMIENKY

platné od 1. februára 2022


Uskutočnením objednávky v internetovom obchode www.zap.sk, spotrebiteľ bez výhrad akceptuje tieto obchodné podmienky, v súlade so zákonom 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník), 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákon č. 250/2007 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa), zákon č. 391/2015 Z.z. (Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) a zákon č. 18/2018 Z.z. (o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).ČLÁNOK I. - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIA POJMOV


1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Dodávateľ:

ZAP, spol. s .o., Slobody 493/24, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 553 472, DIČ: 2023954845, IČ DPH: SK2023954845
Spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Topoľčanoch, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 36120/N
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK86 7500 0000 0040 2665 5708, BIC: CEKOSKBX
ďalej len „dodávateľ“


1.2. Objednávateľ:

Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony. Objednávateľ objednáva tovar alebo službu podľa jeho priania prostredníctvo zmluvy na diaľku a vyslovene súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.
ďalej len „objednávateľ“2. PÔSOBNOSŤ OBCHODNÝCH PODMIENOK

Obchodné podmienky sú platné pre všetky objednávky prijaté v reálnom čase a platia na ne podmienky uvedené
v zákonoch 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník), 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), zákon č. 250/2007 Z.z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa), zákon č. 391/2015 Z.z. (Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) a zákon č. 18/2018 Z.z. (o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a platia iba na území Slovenskej republiky a vo vzťahu
k sídlu objednávateľa.


3. DEFINÍCIA POJMOV
 • E-shop / internetový obchod: Webové sídlo spoločnosti ZAP, spol. s r.o., dostupné v sieti internet prostredníctvom webovej adresy www.zap.sk. Jeho primárnou funkciou je umožniť spotrebiteľovi výber tovaru z katalógu a jeho objednanie.
 • Spotrebiteľská zmluva: Je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predajca so spotrebiteľom.
 • Objednávateľ / Zákazník / spotrebiteľ: Je každá fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá vysloví vôľu uskutočniť objednávku a túto objednávku aj vykoná.
 • Prevádzkovateľ e-shopu: Spoločnosť ZAP, spol. s r.o., IČO: 47 553 472.
 • Predajca / obchodník: Spoločnosť ZAP, spol. s r.o., IČO: 47 553 472.
 • Dodávateľ: Je fyzická alebo právnická osoba, od ktorej obchodník predávaný tovar nakupuje
 • Prepravná spoločnosť / dopravca: Je fyzická alebo právnická osoba, ktorú dodávateľ využíva na doručovanie tovarov objednávateľom.
 • Dodacie podmienky: Je súbor podmienok, ktoré definujú dodanie tovaru alebo služby spotrebiteľovi.
 • Objednaný tovar: Je to tovar alebo služba, ktorú si objednávateľ objednal u dodávateľa.
 • Termín dodania: Je termín, kedy dodávateľ predpokladá dodanie tovaru alebo služby spotrebiteľovi. Tento termín nie je záväzný. Ide o predbežný termín, ktorý sa môže meniť v závislosti od nepredvídateľných okolnostiach, prekážok pri dodávke tovaru alebo v prípade iného problému, ktorému predajca nebol schopný predísť.
 • Objednávka: Je súhrn objednaného tovaru alebo služby. Objednávka môže byť uskutočnená elektronicky - (internetový obchod, email, telefón), alebo vo forme písomnej objednávky doručenej na adresu prevádzkovateľa.
 • Výdajne miesto: je miesto určené na výdaj tovaru objednávateľovi formou osobného odberu, s možnosťou úhrady faktúry v hotovosti priamo na mieste.ČLÁNOK II. - OBJEDNÁVKA A STORNOVANIE OBJEDNÁVKY


1. OBJEDNÁVKA TOVARU

1.1. Objednávku môže zákazník predajcovi zadať nasledujúcimi spôsobmi:
 • Prostredníctvom internetového obchodu: www.zap.sk
 • Prostredníctvom e-mailu na adrese: objednavky@zap.sk
 • Prostredníctvom telefonátu na číslo: +421 385 315 580
 • Prostredníctvom písomnej objednávky doručenej na adresu: ZAP, spol. s r.o., Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany
1.2. Pri každej objednávke musí zákazník uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, fyzická a právnická osoba - podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej sa uvádza názov tovaru, interný kód tovaru, počet kusov a dátum vystavenie objednávky. Objednávky prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňajú automaticky.
1.3. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. č. 18/2018 Z.z. použité iba za účelom uskutočnenia objednávky a marketingovej komunikácie predajcu so spotrebiteľom. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru.
1.4. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
1.5. Predajca objednávku zaeviduje do svojho interného systému a následne ju spracuje. Zároveň zašle zákazníkovi potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdzujúci e-mail je spravidla generovaný automaticky a neobsahuje informáciu o približnom termíne doručenia objednávky. Objednávka je však štandardne expedovaná do 3 pracovných dní. Výnimku tvorí tovar z kategórie „Skleníky“ a „Obrazy“, bližšie špecifikovaný v nasledujúcom bode. V prípade, že sa expedovanie objednávky z akýchkoľvek dôvodov oneskorí, o tejto skutočnosti zákazníka informujeme prostredníctvom mailu.

1.6. Dodanie objednávky tovaru z kategórie „Skleníky“ alebo „Obrazy“ môže trvať dlhšiu dobu. Je to z dôvodu, že ide o tovar, ktorý štandardne nebýva naskladnený a je potrebné počkať na jeho dodanie našim dodávateľom. Doba dodania môže byť rôzna, v závislosti na aktuálnej situácií na strane dodávateľa. Zákazník je v takomto prípade informovaný mailom o približnom trvaní vybavovania objednávky.

1.7. Objednávka sa považuje za záväznú pre obidve zmluvné strany. Zákazník objednávkou prehlasuje, že si tovar záväzne objednáva u predajcu a predajca rovnako považuje objednávku za záväznú.
1.8. Predajca prehlasuje, že vyvinie všetko svoje úsilie, aby dodal tovar zákazníkovi riadne a včas, podľa zadanej objednávky.

1.9. V prípade, že jednu alebo viac položiek tovarov z objednávky nie je možné dodať, z dôvodu napr. nedostupnosti na sklade, zákazník je o tejto skutočnosti informovaný spravidla e-mailom alebo telefonicky. Následne je takýto tovar z objednávky stornovaný, alebo nahradený iným tovarom, podľa dohody so zákazníkom. Na takýto tovar je následne vystavený dobropis alebo je zákazníkovi vrátený vzniknutý preplatok faktúry.
1.10. V prípade, že je objednaný tovar dostupný vo viacerých variantoch alebo prevedeniach, zákazník je povinný v poznámke pri objednávke uviesť preferované prevedenie alebo variant. O tejto skutočnosti je informovaný v popise produktu. V prípade, že sa v popise produktu takáto informácia nenachádza, bude zákazník dodatočne kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky, aby objednávku upresnil.

1.11. V prípade, že popis produktu túto informáciu obsahuje a zákazník, aj napriek tomu v poznámke neuvedie preferované prevedenie alebo variant produktu, bude mu dodaný náhodne vybraný variant alebo prevedenie produktu podľa našej aktuálnej ponuky.
1.12. Predajca si vyhradzuje právo bez predošlého upozornenia stiahnuť tovar z ponuky, hoci na uvedený tovar prijal objednávku.
1.13. Predajca si vyhradzuje právo na použitie ilustračných obrázkov na svojej webovej stránke, v e-shope, na sociálnych sieťach alebo pri iných formách propagácie. Zákazníkom preto odporúčame riadiť sa technickou špecifikáciou v popise produktu.


2. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

2.1. Zákazník má právo objednávku bezplatne stornovať do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa. Môže tak urobiť prostredníctvom žiadosti o stornovanie objednávky zaslanej na e-mail: objednavky@zap.sk, alebo telefonicky na čísle: +421 385 315 580.

2.2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ nie je možné záväzne potvrdiť objednávku. V prípade ak takáto situácia nastane, predávajúci okamžite informuje objednávateľa a dohodne si s ním ďalší postup pri vybavovaní objednávky.

2.3. Predajca si vyhradzuje právo stornovať objednávku, ktorá sa javí ako duplicitná, prípadne objednávku zákazníka, ktorý v minulosti dvakrát odmietol prevzatie tovaru, prípadne neprevzal balík, prípadne kedykoľvek, ak predajca nadobudne podozrenie, že sa jedná o objednávku, ktorú zákazník vykonal s úmyslom poškodiť predajcu.

2.4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, pokiaľ sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila cena na strane dodávateľa.ČLÁNOK III. - CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. CENA TOVARU

1.1. Cena tovaru je stanovená v zmysle zákona, t.j. ceny uvedené v internetovom obchode, prípadne na sociálnych sieťach predajcu alebo v tlači sú ceny vrátane aktuálne platnej sadzby DPH v čase prezerania webového sídla alebo v čase vydania tlačoviny.

1.2. Ceny tovarov v internetovom obchode www.zap.sk sú uvedené v platnej mene Euro, znak meny €.

1.3. Uvedené ceny nezahŕňajú cenu za dopravu a balné.

1.4. Cena za dopravu a balné je stanovená v zmysle platného cenníka predajcu:

Základný cenník prepravy zásielok spoločnosťou GLS

Hmotnosť je > =

0,000 kg

10,000 kg

20,000 kg

30,000 kg

Hmotnosť je <

9,999 kg

19,999 kg

29,999 kg

49,999 kg

Cena prepravy

4,90 €

7,80 €

9,00 €

11,40 €

*Ceny sú uvedené s DPH. Pri vyšších váhových rozsahoch cena prepravy exponenciálne rastie.

1.5. Ceny uvedené na internetovej stránke sú platné iba pre objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.zap.sk. Pri inej forme nákupu - telefonicky, mailom, chatom na sociálnej sieti alebo písomnou objednávkou sa ceny produktov môžu líšiť.

1.6. Predajca si vyhradzuje právo na tlačové chyby a chyby v prepočtoch cien na webovom sídle. V takomto prípade zákazníka o chybe informuje a poskytne mu informácie o novej platnej cene. Takúto objednávku predajca vybaví až keď objednávateľ novú cenu odsúhlasí a potvrdí.

1.7. V prípade, že je zákazníkovi vystavený dobropis za nedodaný tovar, suma dobropisu je vrátená zákazníkovi späť na jeho bankový účet a to najneskôr do 7 dní.

1.8. V prípade, že zmenou v objednávke na žiadosť alebo po dohode so zákazníkom vznikne preplatok, tento preplatok je zákazníkovi vrátený na jeho bankový účet a to najneskôr do 7 dní.


2. PLATOBNÉ PODMIENKY

2.1. Objednávateľ môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:
 • Platba bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK86 7500 0000 0040 2665 5708
 • Platba kartou prostredníctvom platobnej brány
 • V hotovosti v niektorom z našich výdajných miest
Po prevzatí tovaru:
 • Platba na dobierku v hotovosti alebo kartou kuriérovi
2.2. Ak objednávateľ pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar najneskôr do 5 dní od potvrdenia objednávky, dodávateľ má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre objednávateľa a označiť objednávku ako stornovanú. V takomto prípade zároveň zaniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.3. Ak objednávateľ ako spôsob platby zvolí platbu kartou prostredníctvom platobnej brány a túto platbu neuskutoční, alebo v prípade, že je takáto platba neúspešná, je objednávateľ formou mailu upozornený na ďalšie možnosti platby za tovar, predovšetkým na možnosť úhrady prevodom na účet.

2.4. V každej zásielke s objednaným tovarom je štandardne priložená aj faktúra, slúžiaca súčasne ako daňový doklad.
Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

2.5. V prípade, že zásielka neobsahuje tlačenú formu faktúry, je zákazníkovi zaslaná faktúra elektronickou formou na e-mailovú adresu. Zákazník ma tiež právo elektronickú faktúry kedykoľvek vyžiadať a to aj spätne, za svoje historické objednávky.

2.6. Zákazník sa zaväzuje uhradiť celú sumu za objednaný tovar, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

2.7. Zákazník je oboznámený, že v prípade, že bezdôvodne odmietne tovar od dopravcu, t.j. neoznámi včas
a riadnym spôsobom, že si zásielku nemôže prevziať, má dodávateľ právo vyžadovať úhradu oprávnených nákladov, vynaložených na odosielanie objednávky objednávateľovi. Tieto náklady odošle vo forme faktúry na adresu zákazníka a zákazník je povinný faktúru bezodkladne uhradiť. Toto ustanovenie neplatí v prípade, že zákazník včas, aspoň deň pred expedíciou zásielky, oznámil túto skutočnosť a dodávateľ toto oznámenie potvrdil.

2.8. V prípade aktuálnej zmeny sadzby DPH v čase predaja si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeny týchto cien bez predošlého upozornenia a naďalej považuje objednávku za platnú aj v prípade zmien sadzieb DPH.

2.9. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru, v prípade že dôjde k neočakávanému navýšeniu nákupných cien u dodávateľov, t.j. ak dôjde k navýšenie nákupných cien o viac ako 5% oproti času, kedy boli stanovené ceny pre tovar. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie objednávateľa od objednávky.

2.10. Dodávateľ si vyhradzuje právo požadovať od dodávateľa primeranú zálohu (štandardne vo výške 50%) z výšky objednávky na zabezpečenie objednávky a to predovšetkým v prípade objednávky od zákazníka bez nákupnej histórie u dodávateľa. V prípade, že zákazník odstúpi od vybavenia takejto objednávky, zložená záloha prepadne v prospech dodávateľa.

2.11. Dodávateľ si vyhradzuje právo na primeranú zálohu minimálne vo výške 50% z hodnoty objednávky od zákazníka, ktorého balík sa už v minulosti neprevzatý vrátil, prípadne ho zákazník odmietol prevziať od dopravcu. V prípade, že zákazník znovu neprevezme objednaný tovar, zložená záloha prepadne v prospech dodávateľa.ČLÁNOK IV. - DODANIE TOVARU A JEHO PREVZATIE OBJEDNÁVATEĽOM

1. DODACIE PODMIENKY

1.1. Objednaný tovar môže dodávateľ zákazníkovi dodať nasledujúcimi spôsobmi:
 • Kuriérom (prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS)
 • Osobným odberom vo výdajnom mieste
1.2. Tovar je vždy dôkladne zabalený v originálnom obale a označený podľa druhu tovaru.

1.3. V prípade expedovania zásielky prepravnom spoločnosťou GLS je tovar dôkladne zabalený podľa typu tovaru s použitím vhodného obalového materiálu (kartón, bublinková fólia, stretch fólia, papier), s maximálnym ohľadom na jeho ochranu a bezpečný transport k zákazníkovi.

1.4. V prípade objednávky s osobným odberom nie sú zákazníkovi účtované žiadne poplatky za balné. Z toho dôvodu nie je takýto tovar štandardne balený do ochranných obalových materiálov, chrániacich tovar pri preprave. Zákazník môže o zabalenie požiadať a môžu mu byť účtované ďalšie poplatky za obalový materiál.

1.5. Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar kupujúcemu nepoškodený.
1.6. Expedovanie zásielky je štandardne notifikované e-mailom a prostredníctvom sms. Túto službu zabezpečuje prepravná spoločnosť GLS. V prípade osobného odberu vo výdajnom mieste je zákazníkovi zaslaný e-mail s informáciou o tom, že je jeho zásielka pripravená na vyzdvihnutie.

1.7. Predajca vybavuje objednávky v došlom poradí.

1.8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré doručenie objednaného tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

1.9. Štandardná doba expedovania zásielky je do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

1.10. V prípade, že si zákazník zvolí osobný odber v kamennej predajni, je jeho tovar rezervovaný maximálne 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predajcom. Po uplynutí rezervačnej doby nemôžeme zaručiť dostupnosť tovaru.

1.11. Ak zákazník požaduje doručenie tovaru po určitom termíne, prípadne do určitého termínu, ktorý sám uviedol vo svojej objednávke, dodávateľ sa zaväzuje, že vyvinie maximálne úsilie, aby tento termín dodania dodržal. Dodávateľ však nemôže zaručiť dodržanie tohto termínu ak zákazník zvolí kratší termín, ako je štandardný termín dodania.

1.12. Dodávky nadrozmerného tovaru alebo citlivé na dobu prepravy uskutočňujeme výhradne formou osobného odberu. Pre objednávky tovaru, ktorého hmotnosť presahuje 50 kg alebo dĺžka jednej strany presahuje 175 cm alebo obvodová dĺžka presahuje 300 cm, sa spôsob doručenia a cena za doručenie stanovuje individuálne. Zákazník je pred dodaním takejto objednávky kontaktovaný a je s ním dohodnutý postup vybavenia objednávky.

1.13. V prípade, že spotrebiteľovi nebola dodaná fakturovaná položka, predajca si vyhradzuje právo na vlastné náklady poslať chýbajúci tovar v čo najkratšom možnom čase. V prípade, že takýto tovar je vypredaný, so súhlasom zákazníka bude spotrebiteľovi doručený dodatočne alebo bude zákazníkovi za nedodaný tovar vystavený dobropis a suma dobropisu vrátená späť na bankový účet objednávateľa. V prípade, že sa jedná o stáleho zákazníka, môže byť na jeho zákaznícke konto pripísaný kredit v hodnote nedodaného tovaru a pri ďalšej objednávke bude zo sumy odrátaný.

1.14. V prípade, že dôjde k neúmyselnej zámene tovaru na strane predajcu, zákazník je povinný o tejto skutočnosti informovať predajcu. Situácia bude následné riešená formou výmenného balíka, prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS, v ktorom zákazníkovi zašleme pôvodne objednaný tovar a zákazník nám naopak pošle späť tovar omylom doručený, podľa pokynov predajcu. Vyžaduje sa tu vzájomná súčinnosť oboch zúčastnených strán.


2. PREVZATIE TOVARU OBJEDNÁVATEĽOM

2.1 Prevzatie tovaru objednávateľom môže prebehnúť dvomi spôsobmi:
 • Od kuriéra (prostredníctvom prepravnej spoločnosti GLS)
 • Osobným odberom vo výdajnom mieste
2.2 Zoznam výdajnych miest (pri osobnom odbere):

1

Predajňa ZAP

Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany

038 / 531 55 80

2

Predajňa ZAP

1. mája, 958 01 Partizánske

038 / 749 11 65

3

Predajňa ZAP

Námestie hrdinov 6, 956 33 Chynorany

038 / 542 46 26

4

Predajňa ZAP

Moyzesova 583/14, 955 01 Topoľčany

038 / 532 65 952.3. Zákazník sa zaväzuje, že po prijatí oznámenia o odoslaní objednávky, prípadne po zanechaní odkazu dopravcom, prevezme tovar od dopravcu bezodkladne a v čo najkratšom čase.

2.4. Zákazník sa ďalej zaväzuje za tovar riadne zaplatiť, v zmysle dohodnutých platobných podmienok.

2.5. Po prevzatí tovaru je spotrebiteľ povinný dodaný tovar ihneď skontrolovať a porovnať s priloženou faktúrou, prípadne s dobropisom. Faktúra zároveň slúži ako dodací a záručný list.

2.6. Spotrebiteľ si je vedomý toho, že pokiaľ bez objektívneho dôvodu odmietne prevziať tovar od dopravcu, t.j. neoznámi dostatočne včas, že si zásielku nemôže prevziať, je predajca oprávnený vyžadovať náhradu oprávnených nákladov vynaložených na odoslanie objednávky spotrebiteľovi. Tieto náklady predajca spotrebiteľovi vyfakturuje a ten je povinný ich bezodkladne uhradiť. Toto ustanovenie neplatí ak zákazník včas, t.j. minimálne deň vopred oznámi predajcovi, že si objednaný tovar nemôže prevziať a predajca toto oznámenie potvrdí.

2.7. V prípade, že spotrebiteľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a dodaným tovarom (druh, množstvo, cena), alebo je priložená faktúra nesprávne vyplnená, prípadne ak neobdrží žiadny doklad o nákupe, spotrebiteľ je povinný o tejto skutočnosti predajcu ihneď informovať a to buď telefonicky alebo e-mailom.

2.8. Vlastnícke právo k tovaru a jeho nebezpečenstvo hroziacej škody prechádza na objednávateľa dňom prevzatia zaplateného tovaru od kuriéra alebo po prevzatí zásielky vo výdajnom mieste. Od uvedeného momentu dodávateľ nezodpovedá za škody na majetku, zdraví, prípadne iné škody spôsobené tovarom, prípadne jeho zneužívaním.ČLÁNOK V. - REKLAMÁCIE, ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV, VRÁTENIE TOVARU A ZÁRUČNÁ DOBA


1. REKLAMÁCIA TOVARU

1.1. V zmysle zákona § 3 ods. 1. zákona č. 250/2007 Z.z. má zákazník právo na reklamáciu, pokiaľ nami dodaný tovar nespĺňa deklarované parametre alebo nespĺňa očakávania zákazníka.

1.2. Spotrebiteľ je povinný reklamáciu nahlásiť bezodkladne po zistení závadového stavu. Dodatočné reklamácie t.j. reklamácie podané oneskorene predajca neakceptuje.

1.3. V prípade reklamácie tovaru v súvislosti s jeho zjavným poškodením alebo znehodnotením počas prepravy je zákazník túto reklamáciu oznámiť bezodkladne, ihneď po prevzatí zásielky od kuriéra. Môže tak urobiť telefonicky, v ideálnom prípade však e-mailom, s priložením fotodokumentácie skutočného stavu zásielky. Reklamácie tohto typu oznámené s oneskorením, nie v deň doručenia zásielky, nebudú akceptované.
1.4. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

1.5. Reklamácia sa vzťahuje len na zjavné poškodenie tovaru pri jeho preprave, alebo na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru alebo počas jeho používania.

1.6. Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené užívateľom počas bežného používania, prevádzkou v nevhodných podmienkach, neodbornou manipuláciou prípadne zásahom do častí alebo konštrukcie výrobku.

1.7. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

1.8. Zákazník je povinný reklamáciu podať písomne a to buď formou listu poslaným na adresu dodávateľa, alebo formou elektronickej komunikácie. Vtedy však dodávateľ nezodpovedá za nedoručenie e-mailovej správy do schránky predajcu, prípadne za stratu reklamácie prostredníctvom pošty, t.j. nedoručenie obyčajnej poštovej obálky.

1.9. Spotrebiteľ je pri uplatnení reklamácie povinný postupovať v zmysle § 34 a následne Zákona č. 40/1964 Z.z.

1.10. Žiadosť o reklamáciu musí obsahovať tieto náležitosti:
 • Číslo dodacej faktúry
 • Názov a počet reklamovaných položiek, ich dodací kód prípadne inú špecifikáciu
 • Meno, priezvisko, adresu telefonický a e-mailový kontakt zákazníka.
 • Popis závady / dôvod reklamácie
1.11. Pre uplatnenie reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť tovar na vlastné náklady, spolu s kópiou daňového dokladu na adresu predajcu.

1.12. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom a v originálnom obale.

1.13. Reklamačné konanie začína plynúť dňom kompletným prevzatím reklamovaného tovaru, kópie daňového dokladu a žiadosti o reklamáciu predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

1.14. Pri spätnom zasielaní je spotrebiteľ povinný zabaliť tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu.

1.15. Poškodenie tovaru pri spätnom zaslaní má za následok neuznanie reklamácie.

1.16. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

1.17. Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, prepravné náklady spojené s vrátením reklamovanému tovaru kupujúcemu sa nevracajú.

1.18. Oprávnené reklamácie sú vyriešené na náklady predávajúceho najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

1.19. O oprávnenosti reklamácie rozhodne predajca najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku bude spotrebiteľ informovaný prostredníctvom e-mailu.

1.20. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť spotrebiteľovi spolu s príslušný odôvodnením.

1.21. Zodpovednosť za škody spôsobené pri preprave nesie prepravná spoločnosť.

1.22. Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.


2. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

2.1. Po využití všetkých dostupných prostriedkov ako je reklamácia so zamietavým výsledkom, žiadosť spotrebiteľa alebo obojstranná dohoda medzi spotrebiteľom a predajcom, prípadne ak spotrebiteľ do 30 kalendárnych dní neobdrží žiadne stanovisko, je možné situáciu riešiť aj alternatívnym spôsobom cez subjekt ARS, v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov (ďalej len ARS) môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. ARS je odplatná služba, kde výška poplatku predstavuje maximálne 5 EUR s DPH. Týka sa len zmlúv uzatvorených na diaľku a ich hodnota musí prevyšovať 20 EUR.

Webové odkazy:
3. VRÁTENIE TOVARU

3.1. Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením & 7 odst. 1a Zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy a to vyplnením „Formuláru na odstúpenie od zmluvy“ a zakúpený tovar do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky, bez udania dôvodu vrátiť na adresu predajcu. Urobiť tak musí na vlastné náklady, nie formou dobierky.

3.2. Ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru, v súlade s ustanovením & 7 odst. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa, sa tovar považuje za prevzatý okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

3.3. V súlade s ustanovením & 7 odst. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, spotrebiteľ si je vedomý toho, že od kúpnej zmluvy nie je možné ustúpiť v prípade že:
 • Predaný tovar bol upravený podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa
 • Dodaný tovar bol neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom
 • Po dodaní tovaru bol porušený uzavretý ochranný obal tovaru a nie je vhodné tovar vrátiť z hygienických dôvodov.
3.4. Vrátený tovar musí byť v originálnom balení, nepoužitý, nepoškodený a kompletný.

3.5. Zákazník je oprávnený vrátiť uvedený tovar v obyčajnom poštovom balíku odoslanom na adresu predajcu

3.6. Cena za vrátený tovar bude poskytnutá na účet kupujúceho po vrátení a skontrolovaní tovaru.


4. ZÁRUČNÁ DOBA

4.1. Pokiaľ to na obale produktu nie je uvedené inak, na predávaný tovar je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, slúžiaca zároveň aj ako dodací a záručný list.
4.2. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru spotrebiteľovi.ČLÁNOK VI. - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. OSOBNÉ ÚDAJE SPOTREBITEĽA

1.1. Práva spotrebiteľa na ochranu osobných údajov upravuje zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2. Zákazník prehlasuje, že uskutočnením svojej objednávky v internetovom obchode www.zap.sk, dáva súhlas v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov aby predávajúci vo svojich informačných systémoch v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uchovával jeho osobné údaje v neobmedzenom rozsahu.

1.3. Spotrebiteľ poskytuje osobné informácie predávajúceho dobrovoľne, za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na prípadnú ďalšiu marketingovú komunikáciu s ním.

1.4. Spotrebiteľ je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou. Tieto údaje musia byť úplne, pravdivé a presné.

1.5. Osobné údaje, ktoré sú predmetom spracovania v informačnom systéme:
 • Meno
 • Priezvisko
 • Adresa a PSČ
 • E-mail
 • Telefón
 • Bankové spojenie
1.6. Spotrebiteľ prehlasuje, že svoje osobné údaje poskytol predajcovi dobrovoľne a bez nátlaku.

1.7. Spotrebiteľ má právo na informácie o svojich osobných údajoch, ich odpis a úpravu v informačnom systéme predajcu.

1.8. V prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov v čase plnenia objednávky, spotrebiteľ oznámi túto skutočnosť predávajúcemu neodkladne, e-mailom, písomne, alebo takúto zmenu uskutoční vo svojom užívateľskom účte.

1.9. Spotrebiteľ môže kedykoľvek na základe písomnej žiadosti vyžadovať od predajcu likvidáciu jeho osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný pri likvidácii osobných údajov kupujúceho postupovať podľa zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má zároveň možnosť uplatniť i ostatné práva v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

1.10. Osobné údaje spotrebiteľov predajca nepredáva tretím stranám. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

1.11. Spotrebiteľ má právo odmietnuť doručovanie marketingových oznámení predajcu. Môže tak urobiť písomnou formou na adrese predajcu alebo priamo v emaily, kde je možnosť odhlásiť sa z prijímania takýchto správ.

1.12. Súhlas na spracovanie osobných údajov poskytuje spotrebiteľ na dobu neurčitú, pričom je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese dodávateľa a spracovateľa osobných údajov.ČLÁNOK VII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.1. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí a súčasne súhlasí so zasielaním reklamných emailov z mailovej adresy: objednavky@zap.sk

1.2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, prerušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

1.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, vrátane ručne vypísanej objednávky, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

1.4. Dodávateľ nepreberá žiadnu právnu zodpovednosť za nedoručenie SMS správ príjemcovi, nedoručenie emailovej komunikácie dodávateľovi, prípadne za nedoručenie obyčajnej poštovej obálky dodávateľovi, prípadne objednávateľovi.

1.5. Dodávateľ upozorňuje, že odoslaná SMS správa, obyčajná poštová obálka či elektronická správa tzv. email, sa považuje za doručenú momentom odoslania dodávateľom, hoc príjemca správu neprijal či adresát ju neprečítal, prípadne nastala iná podobná situácia.

1.6. Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek právnu zodpovednosť za nesprávne, omylom, alebo iným nevhodným spôsobom zverejnenú informáciu pri produktoch v internetovom obchode. Informácie uverejnené pri tovare sú získané od dodávateľov a iných verejne dostupných zdrojov. Predajca teda nezodpovedá za škody spôsobené týmto textom, resp. iným nevhodným použitím dodaného tovaru.

1.7. Predajca nezodpovedá za škody na majetku, zdraví, či inej ujmy (či už psychickej alebo fyzickej) spôsobenej nákupom v internetovom obchode predajcu, prípadne činností s tým súvisiacich, ako sú napríklad čítanie textov a ich nesprávny výklad.

1.8. Predajca si vyhradzuje právo na miernu odchýlku vo farebnom odtieni zverejnených obrázkov. Uvedené fotky sú ilustračné a farebná schéma i odtieň sú podmienené napríklad aj konfiguráciou koncového zariadenia spotrebiteľa. Týmto však nie je dotknuté právo na vrátenie tovaru.

1.9. Predajca upozorňuje, že obsah katalógu, tlačovín a obsah webovej stránky podlieha autorskému právu. Kopírovanie, prezentovanie a preberanie celku alebo vyňatej časti je zakázané a porušenie týchto práv bude vymáhané v zmysle právnych predpisov. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, že dodávateľ udelí písomný súhlas.

1.10. Predajca sa zaväzuje, že všetky spory, ktoré vzniknú z titulu obchodných zmlúv, spotrebiteľských zmlúv, či iných právnych aktov bude prednostne riešiť mimosúdnou dohodou, pričom bude dbať na dobré mravy a výslovný súhlas oboch zúčastnených strán.

1.11. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

1.12. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

1.13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

1.14. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. januára 2019 a sú uverejnené na webovom sídle predajcu. Súčasne sú k dispozícií k nahliadnutiu v každom kamennom obchode dodávateľa, prípadne poskytnuté za skutočné náklady v tlačenej forme žiadateľovi.

1.15. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na už existujúce zmluvy, avšak ktorákoľvek zmluvná strana má právo namietať do 15 dní od zverejnenia na webovej stránke www.zap.sk.

1.16. Tieto obchodné podmienky upravujú akýkoľvek kontakt zákazníka s predajcom, buď pri návšteve internetového obchodu www.zap.sk, resp. sídla kamennej prevádzky predajcu. Vzťahujú sa tiež na tlačoviny a publikácie vydané a distribuované dodávateľom.

1.17. Návštevník webovej stránky a spotrebiteľ prehlasuje, že si pred potvrdením objednávky tieto obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a na znak s ich súhlasom si uvedený tovar objednal.

1.18. Návštevník webovej stránky a spotrebiteľ môže do 15 kalendárnych dní písomne v sídle dodávateľa podať námietky voči týmto obchodným podmienkam, prípadne voči ich časti. Predajca následne do 30 kalendárnych dní zašle písomné stanovisko k týmto námietkam na adresu namietajúceho.

1.19. Návštevník webovej stránky a spotrebiteľ prehlasuje, že je právne spôsobilý na právne úkony a že jeho právna spôsobilosť nie je ničím obmedzená. V prípade, že ide o neplnoletého objednávateľa, ten je povinný oboznámiť s touto skutočnosťou svojho zákonného zástupcu, ktorý sa musí s týmito obchodnými podmienkami oboznámiť a prevziať na seba právnu zodpovednosť neplnoletého.

1.20. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok kedykoľvek, bez predchádzajúceho súhlasu. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto podmienok je splnená uverejnením týchto podmienok na internetovej stránke, prípadne odkazom na internetový obchod v publikáciách predajcu. Máme za to, že pokiaľ spotrebiteľ do 15 dní v sídle dodávateľa písomne nevznesie námietky, s týmito podmienkami súhlasí v plnom rozsahu. Zmeny a doplnenia obchodných podmienok sa týkajú aj pred tým uzatvorených zmlúv.

1.21. Ostatné situácie, ktoré tieto obchodné podmienky neupravujú sa riešia v zmysle právneho poriadku SR, dobrými mravmi, či obojstrannou dohodou v čase uzatvorenia objednávky.
v Topoľčanoch, dňa 1.2.2022